Termékek
Burkolatok
Felhasználás
Stílus
Felület
Színvilág
Segédanyagok

Adatvédelmi tájékoztató

1. BEVEZETÉS
 
Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató”) célja, hogy a TERRAKOTTA Kft., mint adatkezelő az adatkezelési tevékenységeiről, annak gyakorlatáról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást az Ön részére megadjon, így különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, az Ön jogiról és jogérvényesítési lehetőségeiről. 

2. AZ ADATKEZELŐ
 
Név: TERRAKOTTA Kft.
Székhelye: 6726 Szeged, Pécskai u 8.
Cégjegyzékszám: 06 09 000533
Adószám: 10405420-2-06
Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága, 
Elektronikus levelezési címe: csempecentrum@terrakotta.hu
Telefonszám: 62/555-780
Képviseli: Bikádi Róbert
Képviselő elérhetősége: 62/555-780

3. ALAPVETŐ FOGALMAK
 
3.1. TERRAKOTTA Kft.: Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki a szolgáltatásnyújtásai során a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési tevékenységeket végzi, továbbá az 3.2. pontban meghatározott Honlapot üzemelteti (továbbiakban: Adatkezelő/Társaság).
 
3.2. Honlap/Weboldal: https://terrakotta.hu/
 
3.3. Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, vagy a Honlapon egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb.) Társasággal kapcsolatba lép.
 
3.4. Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy.
 
3.5. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
3.6. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon - az alkalmazott eljárástól függetlenül - végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 
3.7. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek. 
 
3.8. Adatvédelmi tájékoztató elfogadása: érintett az erre a célra szolgáló jelölő négyzet (továbbiakban: „checkbox”) megfelelő kitöltésével a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéséket elolvasta, megértette és azokat elfogadja.
 
3.9. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.
 
3.10. Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.
 
3.11. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 
3.12. Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 
3.13. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 
3.14. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 
3.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 
3.16. Ügyfél: a TERRAKOTTA Kft. termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődő, a Társaság termékeit megvásárló, a szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy;
 
3.17. Külföldi utas: Áfa tv. alkalmazásában külföldi utas az a természetes személy, aki a Közösség egyetlen tagállamának sem állampolgára, és nem jogosult a Közösség egyetlen tagállamában sem állandó tartózkodásra, illetve a Közösség valamely tagállamának állampolgára ugyan, de a lakóhelye a Közösség területén kívül (vagyis harmadik országban) van;
 
3.18. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 
 
3.19. Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába;
 
3.20. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 
3.21. Cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a Felhasználó által felkeresett weboldal helyez el a felhasználó számítógépén. 
 
4. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
 
4.1. A jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálybalépésének a napja 2018. május 25. napja. Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.
 
4.2. A TERRAKOTTA Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására. A TERRAKOTTA Kft. biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. 
 
4.3. Valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadóak. 
 
4.4. A TERRAKOTTA Kft. a jelen weboldal üzemeltetése során különleges adatot és 16. életévét be nem töltött személy adatait nem kezeli.
 
4.5. A TERRAKOTTA Kft. szolgáltatásai nyújtása és adatkezelési tevékenységei során nem kizárólag, de különösen az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak:
az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2005. évi CXXXIII. törvény- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Svtv.)
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2007. évi CXXVII. törvény - az általános forgalmi adóról (Áfa törvény)
 
5. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
 
5.1. Jogszerűség elve: a TERRAKOTTA Kft. az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az Ön hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított jogalappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az Ön által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az Ön által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.
 
5.2. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: a TERRAKOTTA Kft. biztosítja, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.
A TERRAKOTTA Kft. minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről.
 
5.3. Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A TERRAKOTTA Kft. célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezel. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.
 
5.4. Adattakarékosság elve: a TERRAKOTTA Kft. adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 
5.5. Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.
 
5.6. Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 
 
5.7. Integritás és bizalmas jelleg elve: TERRAKOTTA Kft. az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.
 
5.8. Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.
A TERRAKOTTA Kft. adatkezelési tevékenységei
 
6. KAPCSOLATFELVÉTEL/AJÁNLATKÉRÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
 
A weboldalon, továbbá a weboldalon megadott elérhetőségeken keresztül Önnek lehetősége van a Társaságunkkal kapcsolatba lépni, hogy érdeklődjön egyes szolgáltatásaink felől, valamint, hogy azokról ajánlatot kérjen.
 
6.1. Az érintettek köre: TERRAKOTTA Kft-től ajánlatot kérő, a Társasággal kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.
 
6.2. Az adatkezelés célja: az Ön megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, az Önnel való kapcsolattartás, annak érdekében, hogy a szerződés létrejöjjön a felek között. 
 
6.3. Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
Az adatkezelés Ön és Társaságunk létrejövő a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
 
6.4. A kezelt adatok köre és célja: 
 
kezelt adat adatkezelés célja
érintett neve azonosítás
érintett e-mail címe információ megadása, kapcsolattartás
opcionálisan az érintett telefonszáma információ megadása, kapcsolattartás
 
6.5. Az adatkezelés időtartama: 
Információkérés esetén: a TERRAKOTTA Kft. az információ megadását követően törli az érintettel történő üzenetváltást, az információ megadásához szükséges feljegyzéseket, adatokat.
Ajánlatkérés esetén: amennyiben szerződés nem jön létre, az ajánlat érvényességi időszaka lejártának időpontjában a TERRAKOTTA Kft. törli az érintettel történő üzenetváltást, az ajánlatkérés megadásához szükséges feljegyzéseket, adatokat.
 
6.6. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 
6.7. Az Érintettek jogainak ismertetése: 
Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a TERRAKOTA Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:
Postai úton: 6728 Szeged, Dorozsmai út 14/B. 
Elektronikus úton: csempecentrum@terrakotta.hu
 
6.8. A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ön személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. A TERRAKOTA Kft. külföldre nem továbbítja az Ön adatait. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén és papír alapon tárolja Az Ön adataihoz kizárólag a TERRAKOTTA Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.

7. TERRAKOTTA KFT. ÜGYFELEINEK ADATKEZELÉS
 
A Társaság által forgalmazott termékeket megvásárló valamint a Társaság szolgáltatásait igénybevevő természetes személy ügyfelek adatait a Terrakotta Kft. kezeli.
 
7.1. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik a TERRAKOTTA Kft. szolgáltatásait igénybe veszik.
 
7.2. Az adatkezelés célja: A felek között létrejött szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás.
 
7.3. Az adatkezelés jogalapjai 
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
A számlázási adatok vonatkozásában az adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt kötelezettség teljesítése miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap).
Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
 
7.4. A kezelt adatok köre és célja
kezelt adat adatkezelés célja
érintett neve érintett azonosítása
érintett lakhelye érintett azonosítása
esetlegesen az érintett e-mail címe kapcsolattartás az érintettel, kezelési terv megküldése
esetlegesen az érintett telefonszáma kapcsolattartás
esetlegesen az érintett bankszámlaszáma számlázás
 
7.5. Az adatkezelés időtartama
A számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év, ezen időszak elteltével az adatokat törölni kell.
Az olyan adatok vonatkozásában, amelyek a számlázáshoz nem kapcsolódnak. a szerződéses kapcsolat megszűnését követően kezdődő elévülési idő (5 év) elteltével kell az adatokat törölni. 
 
7.6. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 
7.7. Az Érintettek jogainak ismertetése: 
Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a TERRAKOTA Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz.
A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:
Postai úton: 6728 Szeged, Dorozsmai út 14/B. 
Elektronikus úton: csempecentrum@terrakotta.hu
 
7.8. A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ön személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. A TERRAKOTA Kft. külföldre nem továbbítja az Ön adatait. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén és papír alapon tárolja Az Ön adataihoz kizárólag a TERRAKOTTA Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.

8. A TÁRSASÁG KÜLFÖLDI UTASNAK MINŐSÜLŐ ÜGYFELEINEK ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉSE ESETÉN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
 
A TERRAKOTTA Kft. külföldi utasnak minősülő ügyfelét áfa-mentesség illethet meg. Az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelően az adómentesség érvényesítése érdekében a TERRAKOTTA Kft., mint a termék értékesítője a számlakibocsátása mellett  az adó-visszaigénylő lap kitöltéséről is gondoskodik a külföldi utas kérelmére.
 
8.1. Az adatkezelés célja: a külföldi utas ügyfél vásárlásának hatályos jogszabályok szerinti dokumentálása, amely alapján a külföldi utasnak minősülő ügyfél adó-visszatérítést kezdeményezhet.
 
8.2. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik külföldi utas ügyfélnek minősülnek és adó-visszatérítési szándékukat TERRAKOTTA Kft-nek jelzik. 
 
8.3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
Az Áfa törvényben (99. § (2) bekezdés) előírt kötelezettség teljesítése miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap).
 
8.4. A kezelt adatok köre és célja
kezelt adat adatkezelés célja
érintett neve érintett azonosítása, dokumentumok jogszabályok szerint kitöltése
érintett úti okmányának száma érintett azonosítása, dokumentumok jogszabályok szerint kitöltése
érintett címe érintett azonosítása, dokumentumok jogszabályok szerint kitöltése
 
8.5. Az adatkezelés időtartama
Tekintettel arra, hogy a számlával együtt szükséges a nyilatkozat megőrzése a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama az irányadó: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év, ezen időszak elteltével az adatokat törölni kell.
 
8.6. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 
8.7. Az Érintettek jogainak ismertetése: 
Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a TERRAKOTA Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz.
A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:
Postai úton: 6728 Szeged, Dorozsmai út 14/B. 
Elektronikus úton: csempecentrum@terrakotta.hu
 
8.8. A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ön személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Az Ön adatait a Társaság külföldre nem továbbítja. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén és papír alapon tárolja. Az Ön adataihoz kizárólag a TERRAKOTTA Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.

9. PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 
A Társaság szolgáltatási tevékenységével összefüggésben Önnek lehetősége van panaszt tenni. A panasz bejelentésére személyesen, e-mailben, postai úton és telefonon keresztül van Önnek lehetősége. 
 
9.1. Az adatkezelés célja: az ügyfél minőségi kifogásának beazonosítása, kezelése, szavatossági, jótállási igényének érvényesítése.
 
9.2. Az érintettek köre: azon Ügyfelek, akik a Társaságtól vásárolt termékkel kapcsolatban panaszt tesznek, vagy szavatossági/jótállási igényüket érvényesítik. 
 
9.3. Az adatkezelés jogalapjai 
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a 1997. évi CLV. évi a fogyasztóvédelemről szóló törvény és a 19/2014. (IV. 29.) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló NGM rendelet alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)
 
9.4. A kezelt adatok köre
kezelt adat adatkezelés célja
érintett neve érintett azonosítása
érintett születési ideje érintett azonosítása
érintett lakhelye érintett azonosítása
érintett e-mail címe kapcsolattartás 
érintett telefonszáma kapcsolattartás
érintett minőségi kifogása, reklamációja minőségi kifogás beazonosítása, kivizsgálása
 
9.5. Az adatkezelés időtartama
Minőségi kifogás esetén a panaszról felvett jegyzőkönyv, a vásárlók könyvébe tett bejegyzés és a válasz másolati példánya esetében 5 év (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése) 
A fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv esetében annak felvételétől számított 3 év (19/2014 (IV.29.) NGM rend. 4§ (6) bekezdés).
 
9.6. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 
9.7. Az Érintettek jogainak ismertetése: 
Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a TERRAKOTA Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz.
A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:
Postai úton: 6728 Szeged, Dorozsmai út 14/B. 
Elektronikus úton: csempecentrum@terrakotta.hu
 
9.8. A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ügyfél személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Az Ön adatait a Társaság külföldre nem továbbítja. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén és papír alapon tárolja. Az Ön adataihoz kizárólag a TERRAKOTTA Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.
 
10. AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
 
A Társaság szegedi telephelyén valamint bajai fióktelepén a Társaság kamerarendszert üzemeltet. 
 
10.1. Adatkezelés célja: Vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme
 
10.2. Az érintettek köre: a Társaság szegedi és bajai üzleteit személyesen felkereső természetes személyek. 
 
10.3. Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
 
10.4. A kezelt személyes adatok köre és célja: 
kezelt adat adatkezelés célja
érintett képmása érintett azonosítása
 
10.5. Az adatkezelés időtartama: 
A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrzi a Társaság Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
 
10.6. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 
10.7. Az Érintettek jogainak ismertetése: 
Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a TERRAKOTA Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:
Postai úton: 6728 Szeged, Dorozsmai út 14/B. 
Elektronikus úton: csempecentrum@terrakotta.hu
 
10.8. A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ügyfél személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Az Ön adatait a Társaság külföldre nem továbbítja. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén tárolja. Az Ön adataihoz kizárólag a TERRAKOTTA Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.
 
11. COOKIE INFORMÁCIÓK
 
A TERRAKOTTA Kft. a Weboldal megfelelő működéséhez az Ön számítógépén kis adatcsomagot/adatfájlokat, ún. sütiket (angolul: cookie) helyez el és olvas vissza.
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a weboldalra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
Önnek lehetősége van arra, törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.
A weboldal Google webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. 
További információk a Google cookie-kkal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek: https://www.google.com/policies/technologies/cookies
Részletes tájékoztatás az Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu  
 
11.1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett
 
11.2. Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, és a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul:
 
cookie típusa az adatkezelés célja az adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama a kezelt adatok köre
a munkamenet cookie a felhasználó által rögzített adatok tárolása, weboldal gyorsítása, felhasználói élmény növelése. a szolgáltatás nyújtása céljából a Társaság kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (Elkertv 13/A § (3) bekezdése) A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a munkamenet cookie-k automatikusan törlődnek a Felhasználó számítógépéről. a felhasználó adatait a Társaság nem kezeli 
Analaytics _ga A felhasználók megkülönböztetésére szolgál érintett hozzájárulásával 2 évig de legfeljebb a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azaz a cookie törléséig. weboldalon eltöltött idő, a weboldalon megtett lépések
felhasználó neme,
tartózkodási régió
Smart Look-ot Felhasználók megkülönböztetésére szolgál érintett hozzájárulásával 90 nap de legfeljebb a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azaz a cookie törléséig. weboldalon eltöltött idő, weboldalon megtett lépések
 
11.3. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 
11.4. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult a süti törölésére, letiltására. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
 
11.5. Adatkezelő az Ön adataihoz kizárólag anonim módon fér hozzá, azokat a Társaság nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozó fér hozzá.
 
12. A TÁRSASÁG KÖZÖSSÉGI PROFILJAI
 
Önnek lehetősége van arra, hogy Adatkezelőt a közösségi oldalain keresztül kövesse, mely által az Ön hírfolyamában megjelennek az Adatkezelő által a közösségi oldalon közzétett információk, reklámcélú bejegyzések, közlemények. Adatkezelő Facebook, Instagram és Google+ oldalakon rendelkezik regisztrált profillal. 
 
12.1. Az érintettek köre: azon személyek, akik Adatkezelő közösségéi profiljait követik.
 
12.2. Ön a közösségi oldalak feltételei szerint önként hozzájárul az Adatkezelő által megosztott tartalmak követéséhez, továbbá lehetősége van a közzétett tartalmakat kedvelni, megosztani azokat.
 
12.3. Amennyiben Ön az Adatkezelőt a közösségi oldalakon keresztül privát üzenetben keresi meg információkérés miatt, a jelen tájékoztató 6. fejezetében foglaltak az irányadóak.
 
12.4. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „nem tetszik”, követés leállítás opció használatával, melyet követően a közösségi oldalakon keresztül a későbbiekben nem kerül kapcsolatba az Adatkezelővel.
 
12.5. Adatkezelő a közösségi oldalakon keresztül adatokat nem gyűjt, adatokat onnan nem emel ki.

13. A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI
 
13.1. Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására 
Informatikus:
Név: ITC Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 52.
Cégjegyzékszám: 01 09 275338
Telefonszám: +36 62 425-562
E-mail cím: office@itcltd.hu
 
Tárhely szolgáltató:
Név: INTER.HU Kft.
Székhely: 2030 Érd, Diósdi út 18.
Adószám: 24890180-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-169392
Telefonszám: +36 20 3200-777
E-mail cím: info@inter.hu
Házhozszállítás:
Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463 
Postacím: Budapest 1540 
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
 
Név: Martonosi Mihály
Székhely: Déryné utca 12.
Adószám: 4545202-226
Telefonszám: 20/3356017
 
13.2. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
 
13.3. Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.
 
14. ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
14.1. Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. A Szolgáltató megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.
 
14.2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.
 
15. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 
15.1. Érintett tájékoztatáshoz való joga
Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja a TERRAKOTTA Kft, az előzetes tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt. 
 
15.2. Az érintett hozzáférési joga
Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e a TERRAKOTTA Kft. az Ön személyes adatait.
Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:
adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról 
és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról
az érintett személyes adatok kategóriáiról
az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 
adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 
Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért.
 
15.3. Érintett helyesbítéshez való joga:
Ön kérheti a TERRAKOTTA Kft-től a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. A TERRAKOTTA Kft., mint Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik. 
 
15.4. Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):
Az Ö jogosult arra, hogy kérésére a TERRAKOTTA Kft., mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbiak esetén:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
az Ön személyes adatait jogellenesen kezelte a Társaság;
a személyes adatokat a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
15.5. Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:
Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy a TERRAKOTTA Kft., hogy korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:
amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő ellenőrzi azt,
az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri,
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
amennyiben érintett  az adatkezelése ellen tiltakozik azon  időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
15.6. Érintett adathordozhatósághoz való joga:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az TERRAKOTTA Kft-re, mint adatkezelőre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
az adatkezelés automatizált módon történik.
Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
15.7. Érintett tiltakozáshoz való joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag 
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
 
15.8. Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
15.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
15.10. Intézkedési idők:
Ha a TERRAKOTTA Kft. az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a TERRAKOTTA Kft. tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
15.11. Érintett jogainak biztosítása 
Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:
Postai úton: 6728 Szeged, Dorozsmai út 14/B. 
Elektronikus úton: csempecentrum@terrakotta.hu
 
16. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
16.1. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a TERRAKOTTA Kft-t keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Postai úton: 6728 Szeged, Dorozsmai út 14/B. 
Elektronikus úton: csempecentrum@terrakotta.hu
 
16.2. Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
Név: Szegedi Törvényszék 
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 
Postacím: 6701 Szeged, Pf.408., 
E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu, 
Központi telefonszám: +36 62 562-500 
 
16.3. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu